Velkommen til HAPI (Helsedirektoratets API) 

Helsedirektoratets API-tjeneste (QA TEST-miljø)

Oppdatert informasjon om QA miljø finner du her.

Helsedirektoratet publiserer alt innhold gjennom åpne API-er slik at det kan gjenbrukes i flere sammenhenger. Mesteparten av innholdet kommer fra helsedirektoratet.no. Innholdet kan inkluderes i applikasjoner og tjenester så lenge du følger kravene til bruk av Helsedirektoratets API. Innholdet har potensial til å skape merverdi for mange ulike tjenester.

Innholdet er tilgjengelig i JSON-format (med semantisk HTML), Markdown og HTML.

Hva slags innhold finnes i API-ene?

  • Helsedirektoratets innholdstjenester - dette er innhold du finner på helsedirektoratet.no. Du finner blant annet nasjonale falige råd, nasjonale retningslinjer, nasjonale faglige råd, pakkeforløp og rundskriv, artikler og nyheter.

  • Covid-19 - antall innlagte på sykehus

  • Helserefusjon - åpne data for elektroniske pasientjournalsystemer

  • Innhold fra NKI (kvalitetsindikatorer)

  • Legemidler - gir tilgang til ATC-registeret og diverse spørringer mot andre legemiddelrelaterte data. Dataene er i all hovedsak hentet fra Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) som forvaltes av Statens Legemiddelverk

Tre grunner til at vi tilgjengeliggjør innhold

Effektivisering og innovasjon: Når data blir delt får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester.

Næringsutvikling: Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.

Et åpent og demokratisk samfunn: Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.

API-dokumentasjon

Alle API-er og endepunkter er er dokumentert med kodeeksempler.

API-konsollet gjør det også mulig å teste API-ene direkte fra utviklerportalen.

Krav til bruk av Helsedirektoratets API

Innholdet fra Helsedirektorates API-er kan gjenbrukes i ulike kanaler, for eksempel på nettsider, i mobile applikasjoner og i ulike IT-systemer som benyttes av klinikere (som elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve og kvalitetssystemer).

Lisens
Du må følge vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Oppgi kilde
Du må angi Helsedirektoratet som kilde. Alt innhold som hentes fra Helsedirektoratet.no skal tydelig merkes. Merkingen skal være i samme størrelse som resten av teksten, og skal være godt synlig for publikum. Merkingen skal stå i tilknytning til innholdet.

Ikke framstå som Helsedirektoratet
Du har ikke lov til å lage tjenester/nettsider som fremstår som om de er laget av Helsedirektoratet.

Ikke endre faglig innhold
Du kan ikke endre det faglige innholdet slik at meningsinnhold endres.

Hold deg innenfor loven
Du har ikke lov til å bruke innholdet fra Helsedirektoratets API på sider med pornografisk eller rasistisk innhold, eller på nettsider som bryter norsk lov.

Krav til bruk av Helsedirektoratets API

Helsedirektoratet har. fra 2012 et lovfestet mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og Spesialisthelsetjenesteloven § 7-3)

En nasjonal faglig retningslinje inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølgning av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper. Helsedirektoratet er ikke, og skal ikke være, heldekkende med sine nasjonale faglige retningslinjer. I utvelgelsen av fagområder og spørsmål som omhandles i nasjonale faglige retningslinjer prioriteres områder der man ser behov for å sikre god kvalitet, riktige prioriteringer og til å hindre uønsket variasjon i helsetjenestene, løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp.

Helsedirektoratet tilgjengeliggjør nå innholdet i nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og pakkeforløp via data.helsedirektoratet.no. Datasettet inkluderer konkrete anbefalinger innenfor utvalgte kliniske områder og inkluderer nødvendig bakgrunnsinformasjon og begrunnelser, samt knytning av innholdet med relevante kliniske koder fra standardiserte kodeverk (f.eks. ICD-10, ICPC-2, ATC, MESH). Datasettet kan benyttes til å publisere innholdet fra nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og pakkeforløp i ulike kanaler, f.eks. på nettsider, i mobile applikasjoner, og i ulike IT-systemer som benyttes av klinikere (f.eks. elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve og kvalitetssystemer). Datasettet er tilgjengelig i JSON-format.

Det tilgjengelige datasettet for nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og pakkeforløp kan benyttes i henhold til vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD). For ytterligere informasjon om vilkårene, se fullstendig lisenstekst for Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Krav til merking av kilde når datasettet benyttes

Ved bruk av datasettet krever Helsedirektoratet å bli navngitt som kilde. Alle våre data er derfor lisensiert under norsk lisens for offentlige data (NLOD). Alt innhold som hentes fra Helsedirektoratet.no skal tydelig merkes. Merkingen skal være i samme størrelse som resten av teksten, og skal være godt synlig for publikum. Merkingen skal stå i tilknytning til innholdet.

I tillegg til tydelig merking av innhold som hentes fra Helsedirektoratet.no, stiller vi følgende krav til bruk av innholdet:

  • Du har ikke lov til å lage tjenester/nettsider som fremstår som om de er laget av Helsedirekotoratet.no

  • Du kan ikke endre det faglige innholdet i nasjonale faglige retningslinjer, veiledere eller pakkeforløp slik at disse gir annet meningsinnhold enn opprinnelig innhold (f.eks. endre innholdet i konkrete anbefalinger til utredning, behandling og oppføling)

  • Du har ikke lov til å bruke innholdet fra Helsedirektoratet.no på sider med pornografisk eller rasistisk innhold, eller på nettsider som bryter norsk lov